سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یکشنبه 85 دی 3

عنوان گلی از گلستان

آورده اند که نوشین روان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود. غلامی به روستا رفت تا نمک آرد. نوشیروان گفت: نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند ازین قدر چه خلل آید؟ گفت: بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است هرکه آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده.

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبى             برآورند غلامان او درخت از بیخ

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد                 زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ

                                                                                                                                                                                       گلستان سعدی-باب اول در عبرت پادشاهان