سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چهارشنبه 86 دی 12

عنوان وظیفه

ماهیچ وقت نباید خومان را با معصومین  یکسان بدانیم آنها اگر فرزند بیشتر داشتند تمرکز بیشتر داشتند. همه فرزندانشان تا ‌ان زمان که همراهشان بودند سالم و جامعه ساز بودند. والبته کم پیدا می شود از فرزندانشان که به بیراهه رفتند.
چند روز بود که امیر مومنان یکی از یارانش را نمی‏دید. از یکی از دوستانش پرسید احوال او را، دوستش گفت به چله نیشنی و عبادت مشغول است می‌خواهد به شما اقتدا کند. امیر فرمود پس خانواده‌اش چه؟
گفت: دوستان خرج خانواده‌اش را می‌دهند.
این جا بود که امیر مومنان برافروخته شد و به دنبال آن شخص رفت.
هر کسی وظیفه ای دارد، وظیفه من این است ولی وظیفه تو این نیست. تو باید به خانواده ات برسی تو باید......